Historie

12. století

Osada Biskupice byla poprvé připomínána mezi statky znojemského kostela již roku 1131.

14. století

Na počátku 14. století se stala lénem olomouckého biskupství a tvoří středisko správy biskupského statku.

V tomto století dal vystavět olomoucký biskup Jan VII. Volek, řečený Očko (levoboček krále Václava II. Přemyslovce, vyšehradský probošt a kancléř český v letech 1311 – 1334, olomoucký biskup v letech 1334 – 1351), gotický kostel zasvěcený svatému Martinu.

15. století

Během husitských válek (1419-1434) utrpěla ves mnoho škod a v jejich závěru byla dokonce i zpopelněna.

V tomto století pravděpodobně také zanikla v důsledku husitských válek tvrz na SV obce, vystavěná na vrchu zvaném Hradiště. Tvrz byla dvoudílná, zdivo ani kamení již nejsou na povrchu patrné (bližší archeologický výzkum zatím nebyl proveden). Toto sídlo si patrně zřídili manové z drobné šlechty, kterým byl místní statek propůjčován olomouckým biskupstvím.

16. století

Dne 20. ledna 1570 císař Maxmilián II. (1527-1576), na žádost Mikuláše Waltera z Waltersberka, povýšil ves Biskupice na městečko, propůjčil mu dva výroční trhy, udělil znak a dovolil pečetit zeleným voskem (barvy je docíleno přídavkem měděnky).

17. století

Na počátku 17. století, byla na JZ městečka vystavěna středověká tvrz, která byla posléze přestavěna na zámek.

Po bitvě na Bílé hoře (1620) zaniká pro pokles obyvatelstva a kvůli útlaku ze strany úřadů (tzv.druhé nevolnictví) místní škola.

Ve 2. polovině 17. století proběhla barokní přestavba kostela (do současné podoby).

Jména obyvatel, žijících v tomto století byla například Doležal, Kopků, Koznický, Kožišník, Křepela, Kuchař, Milbach, Matoušek, Nesvačil, Pokorný, Poskočil, Protivínský, Skřivánek, Lerch, Sezava, Šrámek, Žabka.

18. století

Tratě v této době se jmenovaly například – Kaplánka, na Stráži, za Mlejnem, za Hradištěm, u Šachty, v Mazném, na Poříčí, u Urbanic, pod Městečkem, u Králova kopce, u Starého čihadla (mnoho z nich se používá dodnes, jiná se postupem času vytratila z paměti).

Roku 1794 byla zbořena stará budova školy a na jejím místě postavena nová.

Jména obyvatel z poloviny tohoto století, oproti minulému, jsou z velké části nová – Čabel, Suma, Štáva, Klapec, Pelván, Vojtíř, Pojďar, Knotek a jiní. Nejrozšířenější byli – Milbachové a Koukalové.

19. století

V průběhu 19. století byl zámek postupně upravován a přestavován.

Od roku 1829 jsou Biskupice v držení hraběcího rodu Daunů (vlastnící např.hrad Bítov, zámek Náměšť nad Oslavou). Prvním byl hrabě František Daun, posledním hrabě Otakar, který zemřel roku 1904.

Na kopci Roudnice (u osady Františkov) byla ještě v roce 1837 dolována železná ruda ve 12 šachtách a vozena na zpracování do Božího Požehnání u Rosic.

V roce 1860 zanikly doly na kopci Roudnice.

Při sčítání roku 1870 žilo v 96 domech (i s Kratochvilkou) 528 obyvatel.

Založení poštovního úřadu v Biskupicích roku 1875.

1883 – usazen věnovaný kamenný kříž u kostela a po stranách vysazeny lípy.

Roku 1891 byla založena dobrovolná jednota hasičská.

Koncem 19. století byly také učiněny první archeologické nálezy, které se staly součástí sbírek Karla Jaroslava Mašky a Jaroslava Palliardiho. K paleolitickým nálezům náleží několik nástrojů (úštěpy). Nalezeny byly též střepy kultury s lineární keramikou a předměty ze starší doby bronzové a železné.

20. století

Posledním majitelem Biskupic byl hrabě Karel Haugvic (majitel Osové Bítýšky), který Biskupice dědil po Daunech.

Při sčítání žilo roku 1900 ve 105 domech 605 obyvatel, roku 1920 potom ve 108 číslech 591 obyvatel.

K panskému dvoru patřil lihovar a cihelna.

Názvy tratí z počátku 20. století – Královec, Urbanice, Padělky, Mazný u Čihadla, Chmelenec, u Rasovny, na Stráži, Práchoveň, Šachty, kopec Hradiště, samoty Peklo a Závist.

Roku 1905 byla postavena nová školní budova.

Roku 1910 byl založen sirotčinec (“klášter”) Sestrami III. řádu sv.Františka pod ochranou sv.Rafaela archanděla (tzv. rafaelkami), který sloužil svému účelu do roku 1950, kdy byl řád brutálně omezen (společně s jinými) komunistickou mocí a děti přemístěny do dětského útulku v Jemnici.

Okolo roku 1910 se v Biskupicích konaly 4 výroční trhy, a to – na den sv. Matěje (24.2.), v úterý po sv. Petru a Pavlu (29.6.), v úterý po sv. Bartoloměji (24.8.) a v úterý po sv. Havlovi (16.10.).

Roku 1921 žilo v Biskupicích ve 108 číslech celkem 598 obyvatel.

V roce 1936 byla na západním okraji obce nad řekou vybudována soustava tří rybníčků.

Vodní mlýn v Biskupicích přestal mlít v roce 1956.

V roce 1972 byl zbourán zámek, aby ustoupil stavbě nových rodinných domů.

V průběhu roku 1995 byl demontován starý most (nýtovaná kovová konstrukce – dosud je most podobného typu i když menší v Tulešicích) a nahrazen obyčejným “prefabrikátem” z betonu.

Současnost

Počet obyvatel k 31.12.2002 – 308 (155 mužů a 153 žen), k 31.12.2010 – 269 (137 mužů a 132 žen), k 31.12.2014 – 274 (145 mužů a 129 žen).

V roce 2011 byla obcí obnovena tradice biskupického posvícení (první neděle v říjnu).

Koncem roku 2012 byla dokončena výstavba nového oploceného multifunkčního hřiště s umělým povrchem.